คู่มือการใช้ LINE Social Plugin

คู่มือการใช้ LINE Social Plugin นี้ (ต่อไปในคู่มือนี้จะเรียกว่า "คู่มือ") แสดงหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ LINE Social Plugin ที่ให้บริการโดย LINE Corporation (ต่อไปในคู่มือนี้จะเรียกว่า "บริษัท")

คำจำกัดความ

 1. "LINE" หมายถึง บริการ "LINE" ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ
 2. ปุ่ม "LINE Social Plugin" หมายถึง ปุ่ม "LINE Share", ปุ่ม "เพิ่มเพื่อน" และ ปุ่ม "ถูกใจ" แต่ละปุ่มหรือทุกปุ่มรวมกัน
 3. ปุ่ม "LINE Share" หมายถึง ฟังก์ชันการแชร์ข้อมูลที่แสดง ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ให้แก่ผู้ใช้รายอื่น และการโพสต์ข้อมูลนั้นบน LINE ไทม์ไลน์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการโดยใช้ชื่อว่า ปุ่ม "LINE Share"
 4. ปุ่ม "เพิ่มเพื่อน" หมายถึง ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มบัญชีทางการ LINE หรือบัญชี LINE@ (ต่อไปในคู่มือนี้จะเรียกว่า "บัญชีทางการ LINE เป็นต้น") ไว้ในรายชื่อเพื่อนในบัญชี LINE ของผู้ใช้รายนั้นได้จากเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการโดยใช้ชื่อว่า ปุ่ม "เพิ่มเพื่อน"
 5. ปุ่ม "ถูกใจ" หมายถึง ฟังก์ชันซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการโดยใช้ชื่อว่า ปุ่ม "ถูกใจ" ที่ผู้ใช้สามารถแนะนำข้อมูลที่แสดง ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกใดๆ และผู้ติดตั้งสามารถแสดงจำนวนผู้ใช้ที่แนะนำข้อมูลดังกล่าวได้ หรือผู้ใช้สามารถแสดงข้อมูลนั้นไว้บน LINE ไทม์ไลน์ได้
 6. "บริการ" หมายถึง บริการปุ่ม LINE Social Plugin ที่ให้บริการโดยบริษัท
 7. "รูปไอคอนที่กำหนด" หมายถึง รูปไอคอนปุ่ม LINE Social Plugin ที่บริษัทกำหนด
 8. "เว็บไซต์ภายนอก" หมายถึง เว็บไซต์และแอพพลิเคชันที่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทเป็นผู้จัดการและดำเนินการ
 9. "ผู้ติดตั้ง" หมายถึง ผู้ที่ติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin ไว้บนเว็บไซต์ภายนอก
 10. "ผู้ใช้" หมายถึง ผู้ใช้ปลายทางของ LINE
 11. "LINE ไทม์ไลน์" หมายถึง ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถดูตัวอักษร ข้อความ ภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่โพสต์หรือแชร์โดยตัวผู้ใช้ เพื่อนของผู้ใช้ และบัญชีทางการ เป็นต้น ใน LINE ได้โดยเรียงตามลำดับเวลา

ข้อตกลงเกี่ยวกับคู่มือนี้

 1. ผู้ติดตั้งจะใช้บริการนี้ได้ต่อเมื่อผู้ติดตั้งได้ตกลงตามคู่มือนี้เท่านั้น
 2. โดยการติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin บนเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือว่าผู้ติดตั้งได้ตกลงตามคู่มือนี้แล้ว

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทหรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่ให้สิทธิในการใช้แก่บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น) ที่เกี่ยวข้องกับปุ่ม LINE Social Plugin รูปไอคอนที่กำหนด และสิ่งใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับบริการนี้

ข้อกำหนดการใช้

 1. บริษัทอนุญาตให้ผู้ติดตั้งใช้บริการนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแชร์ โพสต์ หรือแนะนำข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกที่ผู้ติดตั้งรายดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการได้ ซึ่งจะทำให้จำนวนเพื่อนในบัญชีทางการ LINE เป็นต้น ของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ เพิ่มขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ติดตั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ต่อไปนี้
 2. ผู้ติดตั้งต้องใช้รูปไอคอนที่กำหนดในการติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin บนเว็บไซต์ภายนอก หรืออาจใช้ข้อความที่บริษัทเป็นผู้กำหนดแทนรูปไอคอนที่กำหนดก็ได้
 3. ห้ามผู้ติดตั้งปรับเปลี่ยนหรือปรับแก้รูปไอคอนที่กำหนดไม่ว่าในลักษณะใด
 4. ผู้ติดตั้งต้องไม่ติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin บนเว็บไซต์ใดๆ ที่มีการออกแบบในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถมองเห็นปุ่ม LINE Social Plugin ได้อย่างชัดเจน
 5. ผู้ติดตั้งต้องไม่แสดงเครื่องหมายการค้า รูปโลโก้ รูปไอคอน และ/หรือสัญลักษณ์อื่นที่คล้ายกับรูปไอคอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin
 6. ห้ามผู้ติดตั้งทำการติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีลักษณะต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินอย่างเป็นที่สุดว่าเว็บไซต์ภายนอกใดมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
  1. เว็บไซต์ภายนอกที่มีเนื้อหารุนแรงเกินสมควรหรือมีการแสดงออกด้านเพศอย่างโจ่งแจ้ง มีเนื้อหาที่อาจนำไปสู่การแบ่งแยกชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ชาติตระกูล เป็นต้น มีเนื้อหาที่อาจจูงใจหรือยุยงให้มีการฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง และ/หรือใช้ยาในทางที่ผิด หรือมีเนื้อหาอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการต่อต้านสังคม
  2. เว็บไซต์ภายนอกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนพบปะกันเพื่อประสบการณ์ทางเพศ
  3. เว็บไซต์ภายนอกที่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับมาอย่างผิดกฎหมาย
  4. เว็บไซต์ภายนอกที่แสดงโฆษณาอย่างเดียวโดยไม่มีเนื้อหาอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์อื่นมาใช้เป็นของตนเอง หรือประกอบด้วยคำหรือวลีต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน และเว็บไซต์ภายนอกอื่นใดที่โดยทั่วไปจัดว่าเป็นสแปม (ต่อไปในคู่มือนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ที่เป็นสแปม")
  5. เว็บไซต์ภายนอกที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในความเป็นส่วนตัว และ/หรือสิทธิอื่นที่มีตามกฎหมายหรือตามสัญญา ไม่ว่าของบริษัทหรือบุคคลภายนอก
  6. เว็บไซต์ภายนอกอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม
 7. ห้ามผู้ติดตั้งแสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกที่มีการติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin (เช่น แสดงหัวเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง หัวเรื่องที่บิดเบือนและเกินความจริง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของหน้าเว็บที่มีการติดตั้งปุ่ม LINE Social Plugin เป็นต้น) รวมอยู่ในข้อมูลที่จะมีการแชร์หรือโพสต์โดยผู้ใช้ LINE ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินอย่างเป็นที่สุดว่าข้อมูลใดมีลักษณะไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือไม่
 8. ในบัญชีทางการ เป็นต้น ที่ผู้ใช้จะเพิ่มเข้าไปในรายชื่อเพื่อนผ่านทางปุ่ม "เพิ่มเพื่อน" ห้ามผู้ติดตั้งเปิดบัญชีทางการของบุคคล บริษัท และ/หรือองค์กรหรือกลุ่มอื่นใด เป็นต้น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกที่มีการติดตั้งปุ่ม "เพิ่มเพื่อน" นั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินอย่างเป็นที่สุดว่าบัญชีใดเป็นบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือไม่
 9. ห้ามผู้ติดตั้งแสดงข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในข้อมูลที่จะมีการแชร์ โพสต์ หรือแนะนำโดยผู้ใช้ LINE หรือในบัญชีทางการ เป็นต้น ที่ผู้ใช้จะเพิ่มเป็นเพื่อน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินอย่างเป็นที่สุดว่าข้อมูลใดมีลักษณะไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือไม่
  1. ข้อมูลที่มีเนื้อหารุนแรงเกินสมควรหรือมีการแสดงออกด้านเพศอย่างโจ่งแจ้ง มีเนื้อหาที่อาจนำไปสู่การแบ่งแยกชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ชาติตระกูล เป็นต้น มีเนื้อหาที่อาจจูงใจหรือยุยงให้มีการฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง และ/หรือใช้ยาในทางที่ผิด หรือมีเนื้อหาอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการต่อต้านสังคม
  2. ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนพบปะกันเพื่อประสบการณ์ทางเพศ
  3. ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับอย่างผิดกฎหมาย
  4. ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นสแปม
  5. ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในความเป็นส่วนตัว และ/หรือสิทธิอื่นที่มีตามกฎหมายหรือตามสัญญา ไม่ว่าของบริษัทหรือบุคคลภายนอก
  6. ข้อมูลที่ต้องห้ามไม่ให้แชร์หรือโพสต์บน LINE ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE
  7. ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม
 10. ห้ามผู้ติดตั้งใช้บริการนี้ในลักษณะที่อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เชื่อว่าบริษัทให้การรับรองหรือสนับสนุนเว็บไซต์ภายนอก
 11. บริษัทอาจเก็บข้อมูลต่อไปนี้จากเว็บไซต์ภายนอกของผู้ติดตั้งได้
  - ข้อมูลประวัติการเข้าใช้งาน LINE ของผู้ใช้ในขณะที่ใช้บริการนี้ และ
  - URL และการประทับเวลาของเว็บไซต์ภายนอกที่รวมถึงบริการซึ่งผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมผ่านทางเบราว์เซอร์
  บริษัทอาจใช้ข้อมูลข้างต้นในการเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดง เช่น รูปปุ่ม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งาน และในการป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้องซึ่งรบกวนการให้บริการโดยปกติ ทั้งนี้ เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งาน บริษัทอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยเชื่อมโยงกับบัญชี LINE หากผู้ใช้กำลังเข้าใช้งานในบัญชี LINE ของตนอยู่ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้เพื่อให้ในภายหน้าสามารถจัดให้เนื้อหาที่ตรงกับผู้ใช้ได้ยิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยบริษัท ในการติดตั้งบริการนี้ ผู้ติดตั้งต้องแน่ใจว่าตนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานทางอุตสาหกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนและการบอกเลิกสัญญานี้

บริษัทมีดุลพินิจที่จะปรับเปลี่ยนบริการนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือบอกเลิกการให้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

หน้าที่ของผู้ติดตั้ง

 1. บริษัทอาจดำเนินการตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและสมควร เช่น การระงับการใช้บริการนี้โดยผู้ติดตั้ง หากบริษัททราบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้บริการนี้ในลักษณะที่ฝ่าฝืนคู่มือนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าว
 2. ในกรณีที่บริษัทเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือถูกเก็บค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการด้านกฎหมาย) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่บริษัทถูกฟ้องโดยบุคคลภายนอก) เนื่องจากการใช้บริการนี้โดยผู้ติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องชดเชยหรือชดใช้ให้แก่บริษัทสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวทันทีตามที่บริษัทเรียกร้อง

ข้อยกเว้นความรับผิด

 1. บริษัทไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าบริการนี้ปลอดจากความบกพร่อง ไม่ว่าในด้านข้อเท็จจริงหรือด้านกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านความปลอดภัย ความเสถียร ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์ ความผิดพลาดด้านความปลอดภัย ความชำรุดบกพร่อง ข้อบกพร่อง การละเมิดสิทธิ) บริษัทไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องให้บริการนี้โดยปลอดจากความบกพร่องดังกล่าว
 2. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้ติดตั้งจากการใช้บริการนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือนี้ได้หากบริษัทเห็นว่าจำเป็น โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับทันทีที่โพสต์คู่มือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไว้อย่างเหมาะสมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยการใช้บริการนี้ต่อไป ให้ถือว่าผู้ติดตั้งได้ให้ความยินยอมที่สมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้สำหรับคู่มือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในกรณีที่บริษัทได้จัดทำคำแปลของคู่มือนี้ฉบับภาษาญี่ปุ่น (ต่อไปในคู่มือนี้จะเรียกว่า "ฉบับภาษาญี่ปุ่น") ให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดตั้งกับบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในฉบับภาษาญี่ปุ่น หากฉบับภาษาญี่ปุ่นและคำแปลมีข้อความขัดกัน ให้ใช้ฉบับภาษาญี่ปุ่นบังคับ คู่มือนี้ให้บังคับตามกฎหมายญี่ปุ่น ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ติดตั้งกับบริษัทอันเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ศาลเขตแห่งโตเกียวเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเป็นหลัก

ข้อสอบถาม

ผู้ติดตั้งอาจส่งข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับบริการนี้ไปยังบริษัทได้โดยใช้แบบฟอร์มสอบถาม


วันที่ 21 ธันวาคม 2555
แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2556
แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2558
แก้ไขครั้งล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559